شماره تماس  
021-8898-3517-18 

خدمات جامع ایجاد و راهبری دپارتمان صادراتی

خدمات جامع ایجاد و راهبری دپارتمان صادراتی


-همکاری در تکمیل اطلاعات پایه ای جهت صادرات در سطح کلاس جهانی
- همکاری در خصوص اخذ گواهی نامه و استانداردهای منطقه ای / بین المللی
- ایجاد ساختار بازرگانی بین الملل و تدوین برنامه صادراتی (Export Plan)
- تحلیل بازارهای بالقوه صادراتی و انتخاب کشور / کشورهای هدف
- استخراج اطلاعات کامل و دقیق جهت ورود به بازار هدف به تفکیک کشورها ( تا سه اولویت کشورهای هدف) بر اساس رویکرد STP
- تدوین مدلها و استراتژی های مختلف همکاری بین الملل به تفکیک بازارهای هدف
- پاسخ و پیگیری درخواست های خارجی و آنالیز ، کارشناسی و ارزیابی درخواستها و پیگیری تا حصول نتیجه
- مدیریت نمایشگاهی و هیاتهای تجاری اعزامی و پذیرشی
- مشاور در امور حقوقی و بازرگانی در زمینه قراردادهای تجاری
- کمک به انجام امور صادراتی شامل گمرک / حمل و نقل و پرداخت بین الملل و ...
- .............