شماره تماس  
021-8898-3517-18 

چشم انداز هوکاددستیابی به ساختار هلدینگ مدیریت صادرات و تجارت بین الملل به صورت نظام مند ،تخصصی و حرفه ای در سطح کشورارزشهای کلیدی
  1. کارگروهی
  2. پایداری
  3. تعالی کیفی
  4. صداقت
  5. خلاقیت و نوآوری