شماره تماس  
021-8898-3517-18 

ماموریت هوکادما از طریق راهکارهای خلاقانه و تمرکز بر اهداف راهبردی در پی ایجاد ساختار هلدینگ مدیریت صادرات و تجارت بین الملل، خواهیم بود.